Presentation

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk som är närvarande i vår vardag och överförs mellan människor. Det kan exempelvis vara muntliga traditioner, framträdanden, festligheter och sedvänjor, kunskaper om och färdigheter kring naturen eller hantverkskunnande. Immateriellt kulturarv är levande och föränderligt, det vidareförs och utvecklas av de grupper som utövar traditionen.

Genom konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet vill Unesco säkerställa fortlevnaden av icke-materiell kultur. År 2013 gav Ålands lagting Finlands statsråd sitt bifall till att konventionen träder i kraft i landskapet. På Åland är det Ålands museum vid Ålands landskapsregering som sköter förtecknandet av levande kulturarv på Åland.

För att underlätta genomförandet av detta har Ålands museum lanserat denna wiki-förteckning över levande kulturarv på Åland. I wikin kan traditionsutövare lägga till information om det levande kulturarvet som de själva utövar. Wikin administreras av den antikvarie som ansvarar för immateriella kulturarvsfrågor. Till sin hjälp har denne övriga tjänstemän vid Ålands museum som berörs av det innehåll som införs i förteckningen. Vid behov kan även experter utanför Ålands museum konsulteras för moderering av föreslaget innehåll till förteckningen.

Vid eventuell nominering till Finlands nationella förteckning över det levande kulturarvet ska kulturarvsfenomenet finnas listat på wiki-förteckningen över levande kulturarv på Åland. Ansökningar från Åland till den nationella och den internationella förteckningen följer i övrigt nationell praxis och administreras av Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering.